راهنمای تصویری  ثبت نام در سایت و ارسال مقاله: 

 

    با ورود به صفحه اصلی سایت:

      سپس:  

  

               در مرحله بعد:  

 

 

          رمز ورود و کد کاربری از طریق سایت به ایمیل شما ارسال می شود:‌

 

 

  

 

           با رمز ورود و کد کاربری ارسالی به سایت وارد شوید: 

  

 

 

        در مرحله بعد:

 

        سپس:   

 

 

        در مرحله بعد:

 

 

 

            سپس:‌

 

 

         در مرحله بعد:‌

 

 

          سپس: 

 

 

            در مرحله بعد:  

  

 

  

          سپس:‌

  

 

           و در مرحله آخر:‌