شورای سیاستگذاری
جناب آقای دکتر علینقی مشایخی
عضو شورای سیاستگذاری
بنیانگذار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف و مدیر گروه دانشکده مدیریت
دکترای مدیریت از دانشگاه MIT آمریکا (1978)
کارشناسی مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف (1970)
وب سایت: gsme.sharif.edu/~mashayekhi/
پست الکترونیکی: mashayekhi [at] sharif.ac.ir
جناب آقای دکتر مسعود نیلی
عضو شورای سیاستگذاری
دکتری اقتصاد از دانشگاه منچستر انگلستان سال (1995)
کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه منچستر انگلستان (1992)
کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی از دانشگاه صنعتی اصفهان (1985)
کارشناسی مهندسی سازه از دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: m.nili [at] sharif.edu
تلفن: 66022755
جناب آقای دکتر حسین مختاری
دبیر همایش
مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه و عضو هیأت علمی دانشکده برق دانشگاه صنعتی شریف
وب سایت: ee.sharif.edu/~mokhtari/
پست الکترونیکی: mokhtari [at] sgarif.edu
تلفن: 66165962
کمیته علمی
جناب آقای دکتر محمدرضا موحدی
دبیر علمی همایش
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه و عضو هیأت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی شریف
وب سایت: sharif.ir/~movahhed/
پست الکترونیکی: movahhed [at] sharif.edu
تلفن: 66165505
جناب آقای دکتر اکبری جوکار
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: reza.akbari [at] sharif.edu
تلفن: 66165742
جناب آقای دکتر بهمن متولی
عضو کمیته علمی
دکتری مهندسی صنایع از موسسه ی پولی تکنینک گرنوبل فرانسه
فوق لیسانس صنایع از موسسه ی پولی تکنینک گرنوبل فرانسه
لیسانس مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف
استاد دانشکده ی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: bmotevali [at] gmail.com
جناب آقای دکتر مهران سپهری
عضو کمیته علمی
دکترای مهندسی صنایع از استنفورد (1981)
کارشناسی ارشد تحقیق عملیات از MIT ی (1987)
کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف (1977)
وب سایت: gsme.sharif.edu/~sepehri/
پست الکترونیکی: sepehri [at] sharif.ac.ir
تلفن: 66049195
کمیته اجرایی
جناب آقای مهندس سید امیرحسین شبیری
دبیر اجرایی
مدیر اجرایی مرکز توسعه خودکفائی دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: amir.sh_me [at] yahoo.com
تلفن: 66166233