اهداف برگزاری رویداد:

  •   شناسایی و ارزیابی پروژه های برتر ساخت داخل

  •   پیگیری اهداف سند اقتصاد مقاومتی

  •  ارتقاء فرهنگ استفاده از تولید ملی

  •   شناسایی نقاط قوت و ضعف فضای کسب و کار

  •   ارتقاء و توسعه توانمندی سازمان ها درخصوص مدیریت پروژه های ساخت داخل